Om oss
FBN verkar för att främja långsiktig utveckling av familjeföretag, ägarfamiljer och de samhällen som de verkar i.
Medlemskap
FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.
Kommande aktiviteter

Stad: Visby
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Datum: 03 juli
Tid:
 15.00 – 16.00

Makt och ansvar – är långsiktigt ägande den svenska modellen?

Medverkande:

De flesta företag i Sverige är familjeföretag. Enligt aktuell forskning är det nästan 75 procent av alla bolag och hälften av värdet på börsen som kontrolleras av svenska ägarfamiljer. Trots att detta är den dominerande ägardomen talas det mycket litet om familjers ägande. I debatten handlar det mest om entreprenören, företagsledningen eller riskkapitalisterna.

Det kortsiktiga perspektivet dominerar och företagarna anklagas för att tänka kortsiktigt och med vinstmaximering som enda mål.

Familjeföretag tänker i generationer istället för kvartal, ägandet är en del av identiteten och familjen bor och verkar ofta i det samhälle där företaget är verksamt. Den personliga kopplingen gör att engagemanget i lokalsamhället är stort och många familjeföretag är avgörande för minde samhällens existens.

Hur ser vi på dessa företagare och är det viktigt med långsiktiga ägare? Och när tilliten till de statliga institutionerna faller är det då de långsiktiga företagen och dess ägare som kliver in och tar ansvar? Om Sverige vill ha ansvarstagande, långsiktiga bolag som växer, skapar arbetstillfällen och utveckling behövs en bättre förståelse för familjeföretags ägarlogik. Vi har med oss några av landets större ägarfamiljer som berättar om det ansvar som kommer med ägandet och hur de ser på sin roll och företagens roll i Sverige under kommande generationer.

Pris

Eventet är kostnadsfritt

Anmäl dig

Ingen anmälan krävs

Det är skillnad på att äga och leda bolag. Ägarprogrammet utvecklar familjens förmåga att äga sina bolag genom att fördjupa ägarfamiljens kunskaper i generationsskifte, ägarstyrning, styrelsearbete och företagsekonomi. Med kunskapen stärks förutsättningarna för att utveckla såväl som att bibehålla den unika verksamheten samt att arbeta med en vision för framtiden.

Utgångspunkten i Ägarprogrammet är ägaransvaret och den genomförs utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö.

Vid varje utbildningstillfälle deltar fyra eller fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet är av stor betydelse både inom och mellan familjerna men också mellan föreläsare och deltagare.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare, nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när fler familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: Ledning av Familjeföretaget (tre dagar)
I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel och de olika ägar-, familje- och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall, under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: Familjeföretagandets värderingar (tre dagar)
I modul 2 riktas fokus på värderingar som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.
Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?

Nästa datum

Modul 1: 6–8 september 2018 Modul 2: 28–30 november 2018

Pris

39 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar som organisationskonsult med fokus på etik och ledarskapsutveckling och har 20 års erfarenhet av rådgivning och handledning i organisationer, i både offentlig sektor och privat näringsliv, inom värderingsarbete, organisationskultur samt företagsetik. Claes har publicerat följande böcker inom ämnesområdet: ”Människosyn i ledarskapsutbildning”, ”Etik och organisationskulturer – att skapa gemensam värdegrund”, ”Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet” och ”Etik i arbetsliv och affärer”.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Hur finner jag min roll i familjeföretaget. Vilka roller finns? Vill och kan jag vara delaktig? Har jag rätt kompetens och hur ser jag till att få mitt mandat? I Next Gen-programmet utforskar vi bland annat dessa frågor i en strukturerad process. Programmet kombinerar teoretiska pass, baserade på forskning och praktik, med diskussioner utifrån deltagarnas erfarenheter.

Vid programmets avslut stöds alla deltagare att överföra sina lärdomar till den egna familjen och i utformningen av en egen personlig handlingsplan.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är del av en ägarfamilj och är mellan 20 och 40 år. Den vänder sig både till dig som idag jobbar i företaget och du som aldrig har gjort det och alla där emellan.

Programinnehåll

Programmet erbjuder nästa generations ägare tillfällen att träffa andra i liknande situation. Det ger också en möjlighet att kunna reflektera över rollen som framtida ägare, i en trygg och konfidentiell miljö. Som deltagarna får man insikter i grundläggande teorier kring ägande, företagsstyrning och generationsskifte. Stort utrymme ges för att diskutera med de andra deltagarna och att dela erfarenheter, men även hjälp att använda den verktygslåda som programmet tillhandahåller.

Dag 1

 • Familjedynamiken och jag
 • Övergången från ett familjeföretag till en företagande familj
 • Ägarens roller och ansvar

Dag 2

 • Hitta min egen roll i företagandet
 • Vårt lyckade generationsskifte
 • Att styra förändringen och skapa min egen handlingsplan

Nästa datum

Modul 1: 19–20 mars 2018 Modul 2: 13-14 september 2018

Pris

25 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Att som icke-familjemedlem vara med och leda ett familjeföretag är inte som att leda vilket annat företag som helst. I vårt Key Exectutiveprogram får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget. Som deltagare får man möjlighet att träffa ett antal andra i samma situation och utbyta erfarenheter i konfidentiell miljö.

Vem kan gå programmet?

Program vänder sig till dig som är VD, styrelseledamot, CFO eller verksam i ledningsgrupp i familjeföretag.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Bolagsstyrning för familjeföretag med familjeråd, ägarråd och styrelse.
 • Rollfördelning och ansvarsfördelning.
 • Generationsskifte och kontinuitet.
 • Att vara förändringsagent och inte familjemedlem.

Nästa datum

Modul 1: 17-18 september 2018 Modul 2: 22-23 november 2018 Modul 3: TBD

Pris

75 000 kr ex. moms för medlemmar.
(150 000 kr ex. moms för ickemedlemmar)
Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Hur gör man ett bra jobb som styrelsemedlem? Styrelse och ägande i familjeföretagprogrammet förbereder och fördjupar kunskaper och insikter om styrelsearbetet.

I familjeföretagsstyrelser finns det ofta lite andra roller än i andra företag. Målsättningen för programdeltagarna är att få en bättre förståelse för sin roll i styrelsen, olika arbetssätt och därigenom bli en bättre styrelsemedlem. Ämnesområden belyses utifrån ett ägarperspektiv från både svensk och internationell synvinkel.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i familjeföretag som familj, extern eller ägare.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Ägandets logik
 • Strategi och beslutsfattande i styrelsearbetet
 • Styrelsens rollfördelning i relation till ägare, VD och ledningsgrupp
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Möten i praktiken
 • Generationsskifte

Nästa datum

Modul 1: 20-21 september 2018 Modul 2: 19-20 november 2018

Pris

29 500 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

SE HELA KALENDARIET
FBN Utbildning
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.