Om oss
FBN verkar för att främja långsiktig utveckling av familjeföretag, ägarfamiljer och de samhällen som de verkar i.
Medlemskap
FBN är en medlemsorganisation för familjer som äger och driver företag tillsammans över generationer.
Kommande aktiviteter

Stad: Göteborg
Plats: information vid anmälan
Datum: 27 Augusti
Tid:
 16.00 – 18.00

Vad bör en tänka på när man skriver ett aktieägaravtal i familjen?

Aktieägaravtalet är grunden mellan ägare i ett företag. Detsamma gäller även såklart i familjeföretag, dock finns det vissa annorlunda frågeställningar att ta hänsyn till. Olof Jisland från advokatfirman Vinge med inriktning på bolagsrättsliga frågor, kommer att hålla i kortare föreläsning om aktieavtal för familjeföretag. Efter Olofs genomgång öppnas det upp för en diskussion bland deltagarna. Olof har många års erfarenhet av att biträda bolag och ägare i allehanda affärsjuridiska frågor, inte minst aktieägaravtal.

Efter seminarierna bjuds på lättare tilltugg och möjlighet för vidare diskussioner för dem som önskar.

Anmälan görs i formuläret intill.

Välkommen!

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Anmälan senast 22 maj.

Det är skillnad på att äga och leda bolag. Ägarprogrammet utvecklar familjens förmåga att äga sina bolag genom att fördjupa ägarfamiljens kunskaper i generationsskifte, ägarstyrning, styrelsearbete och företagsekonomi. Med kunskapen stärks förutsättningarna för att utveckla såväl som att bibehålla den unika verksamheten samt att arbeta med en vision för framtiden.

Utgångspunkten i Ägarprogrammet är ägaransvaret och den genomförs utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö.

Vid varje utbildningstillfälle deltar fyra eller fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet är av stor betydelse både inom och mellan familjerna men också mellan föreläsare och deltagare.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare, nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när fler familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: Ledning av Familjeföretaget (tre dagar)
I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel och de olika ägar-, familje- och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall, under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: Familjeföretagandets värderingar (tre dagar)
I modul 2 riktas fokus på värderingar som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.
Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?

Nästa datum

Modul 1: 6–8 september 2018 Modul 2: 28–30 november 2018

Pris

39 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar som organisationskonsult med fokus på etik och ledarskapsutveckling och har 20 års erfarenhet av rådgivning och handledning i organisationer, i både offentlig sektor och privat näringsliv, inom värderingsarbete, organisationskultur samt företagsetik. Claes har publicerat följande böcker inom ämnesområdet: ”Människosyn i ledarskapsutbildning”, ”Etik och organisationskulturer – att skapa gemensam värdegrund”, ”Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet” och ”Etik i arbetsliv och affärer”.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Hur finner jag min roll i familjeföretaget. Vilka roller finns? Vill och kan jag vara delaktig? Har jag rätt kompetens och hur ser jag till att få mitt mandat? I Next Gen-programmet utforskar vi bland annat dessa frågor i en strukturerad process. Programmet kombinerar teoretiska pass, baserade på forskning och praktik, med diskussioner utifrån deltagarnas erfarenheter.

Vid programmets avslut stöds alla deltagare att överföra sina lärdomar till den egna familjen och i utformningen av en egen personlig handlingsplan.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är del av en ägarfamilj och är mellan 20 och 40 år. Den vänder sig både till dig som idag jobbar i företaget och du som aldrig har gjort det och alla där emellan.

Programinnehåll

Programmet erbjuder nästa generations ägare tillfällen att träffa andra i liknande situation. Det ger också en möjlighet att kunna reflektera över rollen som framtida ägare, i en trygg och konfidentiell miljö. Som deltagarna får man insikter i grundläggande teorier kring ägande, företagsstyrning och generationsskifte. Stort utrymme ges för att diskutera med de andra deltagarna och att dela erfarenheter, men även hjälp att använda den verktygslåda som programmet tillhandahåller.

Dag 1

 • Familjedynamiken och jag
 • Övergången från ett familjeföretag till en företagande familj
 • Ägarens roller och ansvar

Dag 2

 • Hitta min egen roll i företagandet
 • Vårt lyckade generationsskifte
 • Att styra förändringen och skapa min egen handlingsplan

Nästa datum

Modul 1: 19–20 mars 2018 Modul 2: 13-14 september 2018

Pris

25 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 20 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det främst om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, samt hur man kan få arbete i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre. Pär har arbetat med utbildning inom FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Att som icke-familjemedlem vara med och leda ett familjeföretag är inte som att leda vilket annat företag som helst. I vårt Key Exectutiveprogram får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget. Som deltagare får man möjlighet att träffa ett antal andra i samma situation och utbyta erfarenheter i konfidentiell miljö.

Vem kan gå programmet?

Program vänder sig till dig som är VD, styrelseledamot, CFO eller verksam i ledningsgrupp i familjeföretag.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Bolagsstyrning för familjeföretag med familjeråd, ägarråd och styrelse.
 • Rollfördelning och ansvarsfördelning.
 • Generationsskifte och kontinuitet.
 • Att vara förändringsagent och inte familjemedlem.

Nästa datum

Modul 1: 17-18 september 2018 Modul 2: 22-23 november 2018 Modul 3: TBD

Pris

75 000 kr ex. moms för medlemmar.
(150 000 kr ex. moms för ickemedlemmar)
Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Stad: Stockholm
Plats: information vid anmälan
Datum: 19 september
Tid:
 17.00 – 19.00

BOKSEMINARIUM

FBN bjuder in till samtal med Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia vid Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm, om hans bok ”Familjedynastier. Så blev Sverige rikt”

I boken konstaterar Sjögren att inom familjeföretaget – oavsett ålder och storlek – formas i bästa fall en grupp av personer med liknande värderingar och avsikter, som är lojala endast mot familjen och företaget och som snabbt kan fatta beslut i stora och små frågor.

De företagsledare som lyckas bäst förstår att vad som är bäst för företaget inte alltid är det som är bäst för familjemedlemmarna  och lär sig hantera konsekvenserna av att det måste få vara så. Framgångsrika familjeföretag verkar handla om att hålla isär det personliga och det professionella, att kunna bjuda in icke-familjemedlemmar till styrelsebordet och ledningen utan att familjens känslomässiga engagemang går förlorat.

Hans Sjögrens bok är den första som tar ett samlat grepp om de nordiska familjedynastierna, för att spåra de gemensamma faktorerna bakom lönsamma och växande familjeföretag

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar

Anmäl dig

Anmälan senast 17 september

SE HELA KALENDARIET
FBN Utbildning
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjeföretagare med fokus på familj och ägarfrågor.