Förebyggande compliance-arbete är avgörande när företagsboten höjs till maximalt 500 miljoner.
03 Oct 2019 · AV Vinge Advokatbyrå
Företag kan efter årsskiftet komma att riskera företagsbot på upp till 500 MSEK när brott begås inom ramen för företagets verksamhet. Det är innebörden av en ny proposition som presenterades den 12 september, där regeringen föreslår en höjning av företagsbotens maxbelopp från 10 till 500 miljoner kronor. Lagen planeras träda i kraft vid årsskiftet och är ett steg i rätt riktning. Men företagen saknar en reglerad rätt att underrättas om brottsmisstanken och om grunden för företagets straffrättsliga ansvar, vilket i sin tur hotar en rättssäker process för företag.

Regeringen presenterade i mitten av september sitt förslag till ny lagstiftning rörande företagsboten, det vill säga de böter ett företag kan åläggas att betala när brott begåtts inom företagets verksamhet. De typer av brott för vilka företagsbot kan bli aktuellt omfattar bland annat mutbrott, miljöbrott, arbetsmiljöbrott, skattebrott eller bokföringsbrott. Ingen fysisk person behöver lagföras för brottet, eller ens identifieras, för att ett företag ska åläggas att betala företagsbot.

Åklagarna ges också utökad makt att utfärda företagsbot om upp till 3 miljoner kronor genom strafföreläggande, det vill säga utan rättegång. Det innebär att i många fall kommer ingen domstol att ta ställning till bevisningen, eller ens om något brott faktiskt har begåtts.

Berörda företag kan få företagsboten nedsatt genom att visa att man har vidtagit förebyggande och avhjälpande åtgärder, eller genom att själva anmäla det brottsliga agerandet till åklagare.

Då företag enligt svensk rätt inte kan begå brott, finns deras rättigheter vid förundersökning och talan om företagsbot inte reglerade i lag. Det gäller exempelvis rätten att ta del av material i förundersökningen och att biträdas av försvarare. Företagen måste därför själva vara aktiva vid en eventuell brottsutredning.

”De flesta företag saknar i dag egen straffrättslig expertis som kan ta tillvara företagets intressen i samband med en brottsutredning. Vi uppmanar dock alla svenska företag att göra en självständig prövning av såväl grunderna för företagets ansvar och förutsättningarna för jämkning vid en talan om företagsbot.”, understryker Mia Falk, chef för Corporate Crime and Compliance vid Advokatfirman Vinge.

Mia Falk, vad är särskilt viktigt att tänka på då det finns misstanke om att brott har begåtts inom ett företag?

”I Sverige är straffrätten utformad så att bara fysiska personer kan begå brott. Företag som sådana kan enligt svensk lagstiftning inte begå brott. Företagsboten räknas ändå som en straffrättslig sanktion som kan jämställas med en påföljd för brott.

Som företag bör du exempelvis känna till att du har rätt till ett ombud. Det finns dock ingen reglerad skyldighet för en åklagare att informera ett företag om detta.  Det betyder att man som företag – i händelse av ett brott inom verksamheten – måste vara långt mer aktiv själv. Man behöver som absolut miniminivå göra en egen prövning av såväl brottet som företagets ansvar. Att själv ta en aktiv roll i processen är av högsta vikt.”

Företagsbot genom strafföreläggande – vad innebär det och vad bör man tänka på?

”Till att börja med har åklagare tidigare kunna utfärda strafföreläggande om upp till 500 000 kr utan rättegång. Från årsskiftet höjs det beloppet till 3 miljoner kr.

Ett strafföreläggande får utfärdas av åklagare när en gärning är erkänd och skuldfrågan utredd. Det är ett stort ansvar från åklagarens sida, där flera frågor blir viktiga. Utgör handlingen ett brott? Är bevisningen tillräcklig, både vad gäller brottet och företagets ansvar? Hur ska man bedöma sanktionsvärdet, så att företagsboten hamnar på en rimlig nivå? Finns det grund för jämkning?

Trots att ett det kanske finns ett erkännande om brottslig gärning behöver företaget alltså åter igen vara aktivt. Följande är exempel på aspekter där man som företag också behöver ta egna initiativ:

  • En misstänkt person får alltid frågan om att företrädas av en försvarare. Det är inte säkert att ett företag kommer att erbjudas biträde av försvarare, trots att de har rätt till det.
  • Vi rekommenderar att företag som riskerar företagsbot begär att få se hela förundersökningsmaterialet innan man godtar ett strafföreläggande. Det kan finnas företag som föredrar att godta ett strafföreläggande istället för att riskera talan om företagsbot i domstol, exempelvis för att undvika publicitet. För de företag som resonerar så är det ännu viktigare att själv göra en prövning av förutsättningarna.

Först när man gjort en egen prövning kan man gå med på ett eventuellt strafföreläggande, om man anser att det finns förutsättningar för det. Tycker man att det finns skäl för nedsättning av företagsbotens storlek, till ett lägre belopp, ska man ta den diskussionen. Man kan inte nog understryka vikten av att själv vara aktiv.

Att utfärda strafföreläggande istället för att föra talan i domstol är en effektiv form av lagföring för åklagarna.  Man slipper den tidsåtgång och de kostnader som är förenade med ett domstolsförfarande. Det kan på det sättet ligga nära till hands att en åklagare ”tar en genväg” via ett strafföreläggande, trots att utredningen kanske inte är tillräckligt robust. När endast en person granskar bevisningen – i det här fallet åklagaren – får man per definition en mindre rättssäker process än om talan förs i domstol. Detta gäller särskilt om man inte själv är aktiv under förundersökningen, och antingen själv eller genom ombud granskar bevisningen.”

Företagsboten föreslås höjas kraftigt – vad innebär det för den enskilda företaget?

”Ett företag har idag en övergripande sämre ställning ur ett rättssäkerhetsperspektiv än en fysisk person. En rättsprocess rörande en incident kan bli väldigt betungande för ett företag, inte minst då maxbeloppet för boten väntas höjas från dagens 10 miljoner till 500 miljoner. När man pratar om böter för flera hundra miljoner krävs det att rättssäkerheten verkligen följer med.

Företagsboten har som syfte att den ska vara kännbar, oavsett företagets storlek och finansiella ställning. Boten har för företaget samma funktion som dagsböter för en individ. Vid sidan om den straffrättsliga sanktionen har man från myndigheternas sida också möjlighet att förverka eventuell vinning av brottsligheten.

Ett exempel är om ett företag exempelvis i större omfattning har betalat mutor för att vinna ett kontrakt värt 1 miljard. I en sådan situation är brottets sanktionsvärde sannolikt högt, med en hög företagsbot som följd. Vid sidan av företagsboten ska även vinningen av brottet förverkas. Situationen kan då bli väldigt betungande för företaget i fråga.

Följdverkan med både en företagsbot och förverkande av brottsvinster är inte problematiskt i sig. Eftersom beloppen kan bli mycket stora krävs dock att processen är rättssäker, inte minst då följderna kan ha en betydande verkan för fler parter i företaget såsom anställda, leverantörer och andra större intressenter.

Företagsboten som sanktion ska ha en preventiv verkan. OECD har tidigare kritiserat Sverige då företagsbotens låga nivåer inte ansågs ha någon förebyggande effekt. Den föreslagna höjningen kan därför ses om ett steg i rätt riktning.”

Finns det något särskilt starkt skäl till att arbeta förebyggande?

”Ett aktivt förebyggande arbete, bland annat genom riskbedömning, interna regelverk, utbildning intern kontroll, minskar för det första risken för att såväl medvetna som omedvetna fel begås i verksamheten. Därmed minskar även risken för att företaget ska åläggas att betala företagsbot. Redan på den grunden bör alla företag arbeta förebyggande. För de fall där brott ändå begåtts, kan ett sådant förebyggande arbete utgöra grund för nedsättning eller till och med eftergift av företagsboten.”

Vad blir viktigast att tänka på för svenska företag efter lagändringen?

”Nu har vi några månader på oss innan de nya reglerna träder i kraft. Vi rekommenderar alla svenska företag att skaffa sig god kunskap om hur reglerna kan komma att påverka dem. Företagen bör fortsätta med – och dokumentera – sitt förebyggande arbete och avhjälpa eventuella skador som uppkommit till följd av brott. De bör dessutom vara aktiva vid en eventuell brottsutredning och talan om företagsbot. En företagsbot kan efter årsskiftet bli en mycket dyr affär, som i värsta fall kan äventyra de anställdas jobb och företagets existens.”