Utbildningar

FBN har stort fokus på utbildning och har ett antal unika världsledande utbildningsprogram för företagande familjer.

Genom våra utbildningar utvecklar vi medlemmarnas kompetens inom konsten att äga och driva familjeföretag. Genom vår unika förståelse för hur familjer och familjeföretag fungerar hjälper vi familjer att skaffa verktygen dem behöver för att bli bättre ägare, bland annat genom att förbättra generationssamarbete/skiften och ägar- och företags-styrning.

Våra utbildningar håller mycket hög internationell standard och tar sin grund från några av världens främsta handelshögskolor som Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping University, IAESE i Barcelona, IMD i Lausanne, INSEAD i Frankrike samt Family Business Center på Northwestern University i Chicago.

FBNs grundprogram kallar vi ägarprogrammet och rekommenderar alla våra medlemmar att gå.

Våra utbildningsprogram

Ägarprogrammet

Det är skillnad på att äga och leda bolag.
Ägarprogrammet ämnar utveckla ägarfamiljens förmåga att äga och driva sina bolag genom att ge fördjupande kunskaper i generationsskiften, ägarstyrning, styrelsearbete, företagsekonomi med mera. Med fördjupad förståelse för familjeföretags funktion och rationalitet skapas förutsättningar för familjen att genom ägarstyrning framgångsrikt skapa värden och säkerställa en långsiktig utveckling av företaget för framtida generationer.

Ägaransvaret är utgångspunkten i Ägarprogrammet och genomförs utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö. Den första modulen fokuserar på teori, verktyg och förståelse för de särskilda utmaningar som kommer av att driva företagsamhet med familjen. Den andra modulen arbetar mer konkret med familjernas egna frågeställningar och fokuserar på att skapa en handlingsplan för familjen.

Vid varje utbildningstillfälle deltar fyra eller fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet, att lära av och med varandra, är av stor betydelse både inom och mellan familjerna men också mellan föreläsare och deltagare.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare. Det inkluderar nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar med flera. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Familjen bestämmer själva vilka som är lämpliga deltagare. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när flera familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: (tre dagar)
Ledning av Familjeföretaget

I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel och de olika ägar-, familje-, och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall, under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: (tre dagar)
Familjeföretagandets värderingar

I modul 2 riktas fokus på värderingar som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.
Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?

Nästa datum

Vårmodul 1: 16-18 mars 2020 Vårmodul 2: 6-8 maj 2020

Pris

39 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sabysateri.se

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Nästa generation

Hur finner jag min roll i familjeföretaget. Vilka roller finns? Vill och kan jag vara delaktig? Har jag rätt kompetens och hur ser jag till att få mitt mandat? I Next Gen-programmet utforskar vi bland annat dessa frågor i en strukturerad process. Programmet kombinerar teoretiska pass, baserade på forskning och praktik, med diskussioner utifrån deltagarnas erfarenheter.

Vid programmets avslut stöds alla deltagare att överföra sina lärdomar till den egna familjen och i utformningen av en egen personlig handlingsplan.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är del av en ägarfamilj och är mellan 20 och 40 år. Den vänder sig både till dig som idag jobbar i företaget och du som aldrig har gjort det och alla där emellan.

Programinnehåll

Programmet erbjuder nästa generations ägare tillfällen att träffa andra i liknande situation. Det ger också en möjlighet att kunna reflektera över rollen som framtida ägare, i en trygg och konfidentiell miljö. Som deltagarna får man insikter i grundläggande teorier kring ägande, företagsstyrning och generationsskifte. Stort utrymme ges för att diskutera med de andra deltagarna och att dela erfarenheter, men även hjälp att använda den verktygslåda som programmet tillhandahåller.

Dag 1

 • Familjedynamiken och jag
 • Övergången från ett familjeföretag till en företagande familj
 • Ägarens roller och ansvar

Dag 2

 • Hitta min egen roll i företagandet
 • Vårt lyckade generationsskifte
 • Att styra förändringen och skapa min egen handlingsplan

Nästa datum

Modul 1: 19–20 mars 2018 Modul 2: 13-14 september 2018

Pris

25 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Styrning av familjers företag

Hur styr man ett företag utifrån ett ägarperspektiv? Hur gör man ett bra jobb som styrelsemedlem? Governance och ägande i familjeföretagprogrammet förbereder och fördjupar kunskaper om familje- och företagsstyrning samt ger insikter om styrelsarbetets roll och funktion.

I familjeföretagsstyrelser finns det ofta lite andra roller än i andra företag. Målsättningen för programdeltagarna är att få en bättre förståelse för styrning av familjeföretaget och sin eventuella roll i styrelsen, olika arbetssätt och därigenom bli en bättre styrelsemedlem. Ämnesområden belyses utifrån ett ägarperspektiv från både svensk och internationell synvinkel.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i familjeföretag som familj, extern eller ägare.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Ägandets logik
 • Strategi och beslutsfattande i styrelsearbetet
 • Styrelsens rollfördelning i relation till ägare, VD och ledningsgrupp
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Möten i praktiken
 • Generationsskifte

Nästa datum

Modul 1: 30 september - 1 oktober 2019 Modul 2: 18 - 19 november 2019

Pris

29 500 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat både i Sverige och internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Respektive

I rollen som respektive är du ofta förälder till nästa generation och kan behöva en fördjupad förståelse för helheten och de olika rollerna i företaget och familjen, inte bara den egna rollen.

Du kommer att möta cirka tio stycken andra deltagare i samma situation och får möjlighet att utbyta erfarenheter i en trygg och konfidentiell miljö. De ämnesområden som tas upp är familjen, företagandet och ägandet. Livscykler, hur påverkar det mig? Generationsskiften och kontinuitet samt den osynliga företagsledningen.

Vem kan gå programmet?

Respektiveprogrammet vänder sig till dig som har anknytning till en ägarfamilj genom äktenskap eller samboende med en ägare eller ledare av familjeföretag.

Programinnehåll

Programmet tar upp de centrala utmaningarna i rollen som respektive.

 • Hur uppfostrar man nästa generations ägare och deras förhållningssätt till pengar, arbete och karriär?
 • Hur kan jag bättre förstå min partner och mig själv och vår relation?
 • Vilka samtal vill och bör jag undvika och vilka samtal vill och bör jag delta i?

Utbildningen sträcker sig från lunch dag 1 med samspråkande över middag och fortsätter fram till lunch nästa dag.

Nästa datum

Modul 1: TBD

Pris

9 500 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 15 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Familje-VD

I rollen som nybliven VD i familjeföretaget ställs du inför nya krav från både familjen, styrelsen och medarbetarna. Krav som behöver hanteras i takt med att du finner en egen balans i din nya roll tillsammans med både den lilla och den stora familjen.

Utgångspunkten i utbildningsprogrammet Nybliven familje-VD är viljan att åstadkomma förändring. Att utveckla såväl dig själv och det egna ledarskapet som företaget, ägandet och/eller familjen. Från ord till handling med konkreta resultat.

Du erhåller här process- och ledningsinsikter om verksamheten, människorna och dig själv samt får möjlighet till ett stort mått av reflektion. Vilken är min egen roll i detta?

I samspel med deltagare, fakultet och mentorer följer vi förändringsprocessen i deltagarnas egna case utifrån en plattform som bygger på öppenhet, samtal och vägledning i strikt konfidentiell miljö. Stor vikt läggs på erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och fakultet.

Målsättningen med Nybliven VD är att få möjlighet att mogna i din egen ledarroll i familjeföretaget, få utökad insikt och kunskap om ledarskap och att driva utveckling av verksamheter samt att bidra konkret till familjeföretagets utveckling med ett starkt nätverk med andra i samma roll.

Vem kan gå programmet?

Respektiveprogrammet vänder sig till dig som har anknytning till en ägarfamilj genom äktenskap eller samboende med en ägare eller ledare av familjeföretag.

Programinnehåll

Programmet vänder sig till dig som är VD för ett familjeföretag (och är en del av ägarfamiljen).

Programmet är uppdelat i 4 moduler under ett års tid. I utbildningsprogrammet ingår en senior mentor, noga utvald utifrån dina egna behov, med erfarenhet av de utmaningar du står inför. Mentorerna kommer från FBNs svenska och internationella nätverk och är verksamma i familjeföretag, med erfarenhet av affärsutveckling och företagsledning.

Under utbildningen kommer du som deltagare att lära dig att bättre identifiera och kategorisera frågor som är viktiga för dig och vilka som är viktiga för andra (stakeholder management). Du kommer att få verktyg som hjälper dig att fokusera och identifiera möjligheter och utmaning med fokus på familjeföretaget. Hur får man till förändring genom det egna ledarskapet och hur förankrar jag den förändringen i verksamheten och/eller familjen.

Nästa datum

Modul 1: TBD Modul 2: TBD Modul 3: TBD Modul 4: TBD

Pris

95 000 kr exklusive moms. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar som organisationskonsult med fokus på etik och ledarskapsutveckling och har 20 års erfarenhet av rådgivning och handledning i organisationer, i både offentlig sektor och privat näringsliv, inom värderingsarbete, organisationskultur samt företagsetik. Claes har publicerat följande böcker inom ämnesområdet: ”Människosyn i ledarskapsutbildning”, ”Etik och organisationskulturer – att skapa gemensam värdegrund”, ”Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet” och ”Etik i arbetsliv och affärer”.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Ordförande

Flera medlemmar har rollen som ordförande eller är på väg att ta över ordförandeklubban i familjeföretaget. Ett önskemål att utveckla en peer-group för dessa har länge varit på tapeten. FBN Sweden Academy erbjuder sedan 2015 ett unikt program som erbjuder lärande, erfarenhetsutbyte och personlig utvecklingsplan.

Deltagarna i programmet träffas ett par gånger per år under ledning av fakultetsansvarig Annelie Karlsson och Pär Mårtensson, pedagogikansvarig på Institutionen för verksamhetsutveckling på Handelshögskolan i Stockholm.

I programmet ingår en individuellt matchad mentor framtagen mot bakgrund av varje deltagares behov och önskemål från det svenska och internationella nätverket.

Vem kan gå programmet?

Ordförande-programmet vänder sig till dig som är eller ska bli ordförande i familjeföretaget.

Programinnehåll

Nästa datum

Modul 1: TBD Modul 2: TBD Modul 3: TBD Modul 4: TBD

Pris

Hör av dig till oss för prisinformation.

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Key Executive

Att som icke-familjemedlem vara med och leda ett familjeföretag är inte som att leda vilket annat företag som helst. I vårt Key Executive-program får du som extern nyckelperson insikter och verktyg för att kunna verka effektivt och framgångsrikt i företaget. Som deltagare får man möjlighet att träffa ett antal andra i samma situation och utbyta erfarenheter i konfidentiell miljö.

Vem kan gå programmet?

Program vänder sig till dig som är VD, styrelseledamot, CFO eller verksam i ledningsgrupp i familjeföretag.

Programinnehåll

I utbildningsprogrammet ingår följande ämnesområden:

 • Bolagsstyrning för familjeföretag med familjeråd, ägarråd och styrelse.
 • Rollfördelning och ansvarsfördelning.
 • Generationsskifte och kontinuitet.
 • Att vara förändringsagent och inte familjemedlem.

Nästa datum

Modul 1: 1-2 oktober 2019 Modul 2: 9-10 december 2019 Modul 3: TBD

Pris

75 000 kr ex. moms för medlemmar.
(150 000 kr ex. moms för ickemedlemmar)
Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Annelie Karlsson har internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden och är verksam i olika roller i FBN International. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Företagsekonomi för företagande familjer

Programmet om företagsekonomi för familjeföretagare förbereder och fördjupar kunskaper och insikter inom familjens och företagets ekonomi och finansiering, med utgångspunkt från ert eget familjeföretagande. Kursen erbjuder en chans att sätta de teoretiska begreppen i den verkliga världen och ge en bättre förståelse för hur du kan jobba med ekonomin i företaget så att den leder till riktig och kraftfull utveckling.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till de som är eller kommer att bli ägare och/eller styrelseledamot i familjeägt bolag.

Programinnehåll

 • Familjens och företagets ekonomi och finansiering
 • Finansiell analys och strategi
 • Begrepp och samband inom kassaflöde, resultat- och balansräkningen
 • Investeringsbedömning
 • Övergripande finansiella samband

Nästa datum

Modul 1: 20-21 maj 2019

Pris

21 500 kr exklusive moms för medlemmar. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Magnus Bild & Mikael Runsten har utvecklat och genomfört utbildningsprogram för företagsledare och finansiella specialister sedan slutet av 1980-talet. De kombinerar finansiell och pedagogisk sakkunskap i alla sina uppdrag. Magnus och Mikael har båda såväl civilekonom- som doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). De har båda diplom i pedagogik från International Teachers Programme (ITP) och har tilldelats pris som ”årets bästa lärare” av civilekonom- och/eller MBA- studenter.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Finansiell strategi

Denna kurs hjälper deltagarna att skapa och behärska ett verktyg för att utvärdera de finansiella konsekvenserna av olika affärsscenarier för det egna företaget. Kursen är praktiskt inriktad och man använder det egna företagets siffror att jobba med.

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig till dig som vill ta nästa steg och förstå hur man aktivt jobbar med finansiell strategi för att utveckla företaget.

Programinnehåll

 • Hur snabbt har vi råd att växa?
 • Vad händer med soliditeten?Hur mycket pengar kan vi dela ut?
 • Hur lönsamma måste vi vara?
 • Hur kan vi öka lönsamheten?

Nästa datum

Modul 1: tbd

Pris

21 500 kr exklusive moms för medlemmar. Internatkostnader tillkommer (se nedan).

Plats

Utbildningen äger rum på Säby Säteri på natursköna Ingarö utanför Stockholm. www.sejour.se

Fakultet

Magnus Bild & Mikael Runsten har utvecklat och genomfört utbildningsprogram för företagsledare och finansiella specialister sedan slutet av 1980-talet. De kombinerar finansiell och pedagogisk sakkunskap i alla sina uppdrag. Magnus och Mikael har båda såväl civilekonom- som doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). De har båda diplom i pedagogik från International Teachers Programme (ITP) och har tilldelats pris som ”årets bästa lärare” av civilekonom- och/eller MBA- studenter.

Intresseanmälan

Fyll i och skicka in dina uppgifter så återkommer vi med mer information.

Familjeföretag är annorlunda (Introkurs i ägande)

Detta introduktionsseminarium i ägarfrågor erbjuder dig och din familj att tillsammans med andra medlemmar lära er mer om grunderna i familjeföretagande, generationsskifte och ägarsamarbete. Seminariet ger en ökad förståelse för familjeföretagandets logik och hur familjen genom ägarstyrning kan skapa värden och säkerställa en långsiktig utveckling av företagen för framtida generationer.

Vem kan gå programmet?

Kursen vänder sig till nya medlemmar och till de som inte ännu har gått vårt grundprogram Ägarprogrammet.

Programinnehåll

Seminariet tar bland annat upp följande frågor:

 • Dynamiken mellan familj, ägande och företagande
 • Skillnaden mellan att äga och leda företag
 • Generationsskifte
 • Generationssamarbete
 • Värdeskapande över generationer
 • Exempel från svenska och internationella familjer

Nästa datum

Fredag 24 januari 2020 kl. 13.00-16.00

Pris

Avgiftsfritt för medlemmar.

Plats

Göteborg (mer information vid anmälan)

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN Sweden. Annelie Karlsson har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intresseanmälan

Familjen och företaget — dengemensamma utvecklingsplanen

Vårt grundprogram heter ägarprogrammet och vi rekommenderar alla våra medlemsfamiljer att gå programmet.

Sedan 1996 har ett stort antal svenska familjeföretagare deltagit i ägarprogrammet och fått möjlighet att arbeta med ägarfrågor. Ägarprogrammet har till syfte att stärka och stötta det gemensamma ägandet i familjen och initiera en fungerande strategiplan över tid.

Några exempel på frågor som vi arbetar med under kursen är: Vad är vår ägarvilja? Varför äger vi detta tillsammans? Vilka ingår i familjen och hur förhåller vi oss till andra? Hur organiserar vi oss? Vad finns det för olika roller i ett familjeföretag?

Den individuella utvecklingsplanen

Att vara en del av en ägarfamilj är alltid att förhålla sig till både individen och kollektivet (familjen). Utöver vårt ägarprogram har vi flera program och kurser som riktar sig mot den individuella utvecklingen.

Dessa kurser riktar sig till exempel till dig som individuell ägare eller rollen som nästa generations ägare. Eller till dig som har rollen som extern VD, styrelseledamot eller i annan nyckelroll i det familjeägda företaget och även till dig som har rollen som ingift eller partner till en ägare i familjeföretag.

Det finns anledning att, oavsett egen utbildning, bakgrund och tidigare erfarenheter, öka förståelsen och erkänna betydelsen av att vara delaktig i ett familjeägt företag. Likheterna är stora och skillnaderna mindre än man kan tro. I dessa program skapas intressanta nätverk mellan individer som privat eller professionellt har samma erfarenheter.

Mångårig internationell erfarenhet

Våra utbildningsprogram har tagits fram och leds av Annelie Karlsson, Ek. Dr från Handelshögskolan i Stockholm. Annelie har lång internationell erfarenhet som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer sedan mer än 20 år tillbaka. Hon är grundare av och VD i FBN i Sverige och är verksam i olika roller inom FBN International. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie Karlsson har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Utöver Annelies medverkan på utbildningarna finns det dessutom ett antal externa föredragshållare/experter från svenska och internationella lärosäten och institutioner, som med expertis inom sitt område bidrar till helheten. Vid varje utbildningstillfälle deltar ett begränsat, 4-6 familjer, som får ovärderlig kontakt med varandra och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Utbildningsprogrammen är skapade i samråd med internationella forskare, bland annat vid IMD i Lausanne och uppdateras och utvärderas kontinuerligt.